Please enable Javascript to view the contents

本站的 KMS 激活服务正式 (划掉) 上线了!

 ·  ☕ 4 分钟

本站的 KMS 激活服务今天起正式上线了!!

KMS 服务已经稳定可用了,划掉“正式”是为了万一哪天突然挂掉留条后路 (一般不会)

使用此 KMS 激活服务可以激活任意版本的批量激活版 (VOL 版) Microsoft Windows 或 Microsoft Office

KMS 服务器地址:

使用方法

激活 Windows

KMS 激活服务只能激活批量授权版 Windows (VOL 版),无法激活零售版 Windows (Retail 版)。

以 Windows 10 Pro 为例
想要激活 VOL 版 Windows 10 pro,只需要用管理员权限打开一个 cmd,然后依次执行以下命令便可。

1
2
3
4
5
slmgr -upk
slmgr -ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr -skms kms.mogeko.me
slmgr -ato
slmgr -dlv

方法同样适用于激活 Windows 8、Windows 7,只是要把上面的 KEY (就是形如 W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX 这样的东西) 替换一下。
可供使用的 KEY

激活 Office

同样的,KMS 激活服务只能激活 VOL 版的 Office,不过零售版的 Office 可以通过脚本转换为 VOL 版。
如果不知道自己安装的是什么版本的 Office,可以使用这个方法查看 -> 判断你安装的 Office 是哪个版本

激活 Office 的关键在于找到 ospp.vbs 这个文件。ospp.vbs 一般在 Office 的安装目录里。
以 Office 2016 为例,Office 2016 的安装目录是:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
管理员权限打开一个 cmd,然后执行以下命令

1
cd "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16"

如果你系统是 64 位的但 Office 安装的是 32 位的,执行以下命令

1
cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16"

如果你安装的是 Office 2015,就将 Office16 替换为 Office13;如果是 Office 2014 就替换为 Office10;以此类推。

如果实在是找不到 ospp.vbs,可以用最笨的办法——在资源管理器中搜索:ospp.vbs (贼慢)。

进入 Office 的安装目录后,依次执行以下命令

1
2
cscript ospp.vbs /sethst:kms.mogeko.me
cscript ospp.vbs /act

关于盗版

使用本站提供的 KMS 激活服务激活,并没有向 Microsoft™ 购买相关许可的 Windows 或 Office 毫无疑问是盗版的!

本站提供的 KMS 激活服务仅能用于学习和技术交流,严禁商业使用

附录

判断你安装的 Office 是哪个版本

管理员权限打开一个 cmd,来到Office的安装目录,输入命令:cscript ospp.vbs /dstatus
如果输出的信息中包含下面这句话说明你安装的是零售版

1
LICENSE DESCRIPTION: Office 15, RETAIL(Grace) channel

如果输出的信息中包含下面这句话说明你安装的是批量授权版

1
LICENSE DESCRIPTION: Office 15, VOLUME_KMSCLIENT channel

KEY

以下是部分可供使用的 KEY

Windows

Windows 10 版本 1803
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows 10 教育版NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 企业版 G N44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 企业版 NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 专业版W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业教育版6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 专业教育版 NYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 专业版 NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Professional WorkstationNRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Professional Workstation N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 版本 1709
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows 10 Professional WorkstationNRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Professional Workstation N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows 10 专业版W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业版 NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 企业版NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 教育版NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版 2015 长期服务WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 长期服务 N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 企业版 2016 长期服务DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 2016 长期服务 NQFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows Server 版本 1803
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows Server DatacenterTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server Standard2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server 版本 1709
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows Server Datacenter6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server StandardDPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
Windows Server 2016
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2016 DatacenterCB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 StandardWC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 EssentialsJCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2012 R2 和 Windows 8.1
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows8.1 专业版GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 NHMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 NTT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows Server 2012 R2 Server StandardD2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
WindowsServer 2012 R2 DatacenterW3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
WindowsServer 2012 R2 EssentialsKNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 和 Windows 8
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows 8 专业版NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 NXCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 NJMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows Server 2012BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 单语言版2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 特定国家/地区版4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server StandardXC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint StandardHM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint PremiumXNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows 7 和 Windows Server 2008 R2
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows 7 专业版FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 NMRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 EW82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows7 企业版33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 NYDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 EC29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows Server 2008 R2 Web 版6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC 版TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
WindowsServer 2008 R2 StandardYC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
WindowsServer 2008 R2 企业版489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
WindowsServer 2008 R2 Datacenter74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Vista 和 Windows Server 2008
操作系统版本KMS 客户端安装密钥
Windows Vista 商用版YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista 商用版 NHMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista 企业版VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista 企业版 NVTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Web Server 2008WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 StandardTM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 StandardW7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 企业版YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPCRCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Datacenter22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 20084DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Office

Office 2019
产品KMS 客户端安装密钥
Office Professional Plus 2019NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
Office Standard 20196NWWJ-YQWMR-QKGCB-6TMB3-9D9HK
Project Professional 2019B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B
Project Standard 2019C4F7P-NCP8C-6CQPT-MQHV9-JXD2M
Visio Professional 20199BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB
Visio Standard 20197TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2
Access 20199N9PT-27V4Y-VJ2PD-YXFMF-YTFQT
Excel 2019TMJWT-YYNMB-3BKTF-644 FC-RVXBD
Outlook 20197HD7K-N4PVK-BHBCQ-YWQRW-XW4VK
PowerPoint 2019RRNCX-C64HY-W2MM7-MCH9G-TJHMQ
Publisher 2019G2KWX-3NW6P-PY93R-JXK2T-C9Y9V
Skype for Business 2019NCJ33-JHBBY-HTK98-MYCV8-HMKHJ
Word 2019PBX3G-NWMT6-Q7XBW-PYJGG-WXD33
Office 2016
产品KMS 客户端安装密钥
Office Professional Plus 2016XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
Office Standard 2016JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
Project Professional 2016YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
Project Standard 2016GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
Visio Professional 2016PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
Visio Standard 20167WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
Access 2016GNH9Y-D2J4T-FJHGG-QRVH7-QPFDW
Excel 20169C2PK-NWTVB-JMPW8-BFT28-7FTBF
OneNote 2016DR92N-9HTF2-97XKM-XW2WJ-XW3J6
Outlook 2016R69KK-NTPKF-7M3Q4-QYBHW-6MT9B
PowerPoint 2016J7MQP-HNJ4Y-WJ7YM-PFYGF-BY6C6
Publisher 2016F47MM-N3XJP-TQXJ9-BP99D-8 837 K
Skype for Business 2016869NQ-FJ69K-466HW-QYCP2-DDBV6
Word 2016WXY84-JN2Q9-RBCCQ-3Q3J3-3PFJ6
Office 2013
产品KMS 客户端安装密钥
Office 2013 Professional PlusYC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
Office 2013 StandardKBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
Project 2013 ProfessionalFN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
Project 2013 Standard6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT
Visio 2013 ProfessionalC2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
Visio 2013 StandardJ484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7
Access 2013NG2JY-H4JBT-HQXYP-78QH9-4JM2D
Excel 2013VGPNG-Y7HQW-9RHP7-TKPV3-BG7GB
InfoPath 2013DKT8B-N7VXH-D963P-Q4PHY-F8894
Lync 20132MG3G-3BNTT-3MFW9-KDQW3-TCK7R
OneNote 2013TGN6P-8MMBC-37P2F-XHXXK-P34VW
Outlook 2013QPN8Q-BJBTJ-334K3-93TGY-2PMBT
PowerPoint 20134NT99-8RJFH-Q2VDH-KYG2C-4RD4F
Publisher 2013PN2WF-29XG2-T9HJ7-JQPJR-FCXK4
Word 20136Q7VD-NX8JD-WJ2VH-88V73-4GBJ7
Office 2010

Office 套件:

产品KMS 客户端安装密钥
Office Professional Plus 2010VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
Office Standard 2010V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
Office Home and Business 2010D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK

独立产品:

产品KMS 客户端安装密钥
Access 2010V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
Excel 2010H62QG-HXVKF-PP4HP-66KMR-CW9BM
SharePoint Workspace 2010QYYW6-QP4CB-MBV6G-HYMCJ-4T3J4
InfoPath 2010K96W8-67RPQ-62T9Y-J8FQJ-BT37T
OneNote 2010Q4Y4M-RHWJM-PY37F-MTKWH-D3XHX
Outlook 20107YDC2-CWM8M-RRTJC-8MDVC-X3DWQ
PowerPoint 2010RC8FX-88JRY-3PF7C-X8P67-P4VTT
Project Professional 2010YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6
Project Standard 20104HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB
Publisher 2010BFK7F-9MYHM-V68C7-DRQ66-83YTP
Word 2010HVHB3-C6FV7-KQX9W-YQG79-CRY7T

Visio:

产品KMS 客户端安装密钥
Visio Premium 2010D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ
Visio Professional 20107MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
Visio Standard 2010767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ
分享

Mogeko
作者
Mogeko
I am a student of Debrecen University, Hungary, majoring in Computer Science. I hope to be a Full-stack in the future.